Zmiana sprzedawcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że każdy Odbiorca energii elektrycznej zgodnie z art. 4j ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) ma prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy, który zajmuje się handlem energią elektryczną. Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4  ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.)   przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Oznacza to możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie jest obowiązkiem Odbiorcy, więc jeżeli Odbiorca nie podejmie obecnie decyzji o zmianie sprzedawcy, nie oznacza to rezygnacji z tego prawa w przyszłości.

Sprzedawcą może być przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada prawo do wytwarzania lub obrotu energią elektryczną na obszarze Polski. Prawo to jest potwierdzone udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej lub koncesją na obrót energią elektryczną. Warunkiem niezbędnym realizacji sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy przyłączonego do sieci Energii Euro Park Sp. z o.o. jest posiadanie przez wybranego sprzedawcę umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Energia Euro Park Sp. z o.o..

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące procedury zmiany sprzedawcy wraz z wnioskiem zgłoszenia umowy sprzedaży oraz wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji:

Procedura zmiany sprzedawcy

Wniosek zgłoszenia umowy sprzedaży

Wniosek zgłoszenia umowy sprzedaży

Lista sprzedawców posiadających podpisaną generalną umowę dystrybucji z Energia Euro Park Sp. z o.o.

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji z załącznikami

Wzór Aneksu do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD)