Cennik energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538, z późn zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1369, zwanego dalej: „Rozporządzeniem”), które w stosunku do określonych w Ustawie grup odbiorców energii elektrycznej (m. in. odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych, mikro i małych przedsiębiorców), nakładają na przedsiębiorstwa obrotu obowiązek stosowania cen i stawek z 30 czerwca 2018 r. uprzejmie informujemy, że:

  1. umieszczony na stronie Cennik dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych B i C (Cennik standardowy) obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz Cennik energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego dla klientów grup taryfowych B i C (Cennik rezerwowy) obowiązujący od dnia 17 grudnia 2018 r., znajdują zastosowanie w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyłącznie w stosunku do odbiorców, którzy nie podlegają przepisom Ustawy (np. nie złożyli w terminie oświadczenia o posiadanym statusie, są średnimi lub dużymi przedsiębiorcami, etc.);
  2. w przypadku odbiorców końcowych w stosunku do których sprzedawca energii ma obowiązek „zamrożenia cen” w roku 2019, a którzy chcą zawrzeć z EEP umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową, obowiązujące danego odbiorcę ceny i stawki opłat za energię elektryczną będą ustalane indywidualnie przed zawarciem umowy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z tym jakie ceny i stawki opłat za energię elektryczną powinny być stosowane wobec Państwa w 2019 r. na skutek wejścia w życie Ustawy i Rozporządzenia, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: sprzedaz@eepark.pl.

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. stawka akcyzy za energię elektryczną została obniżona z 20,00 zł/MWh do 5,00 zł/MWh. W związku z powyższym ceny netto wskazane w Cenniku dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych B i C (Cennik standardowy) oraz Cenniku energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego dla klientów grup taryfowych B i C (Cennik rezerwowy) pomniejszone zostają w rozliczeniach z Odbiorcami o 15,00 zł netto/MWh (kwota różnicy pomiędzy stawką akcyzy widniejącą w cennikach, a aktualnie obowiązującą).

Powyższe zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2538, z późn zm.), tj. tzw. ustawy o zmianie cen energii elektrycznej.

Cennik ee dla Klinetów grup B i C przył. do OSD EEP- od 01.09.2022

Suplement do cennika ee dla grup B i C OSD EEP od 01.11.2022

Cennik dla energii elektrycznej dla Klientów Grup Taryfowych B i C przyłączonych do sieci OSD Energia Euro Park Sp. z o.o. obowiązujący od 01.06.2022 r.

SUPLEMENT DO CENNIKA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ obowiązujący w okresie 01.06.2022 do 31.07.2022 r.

Cennik dla energii elektrycznej dla Klientów Grup Taryfowych B i C przyłączonych do sieci OSD Energia Euro Park Sp. z o.o. obowiązujący od 01.01.2022 r.

Standardowy Cennik Energii Elektrycznej obowiązujący od 01.01.2019 r.

Standardowy Cennik Energii Elektrycznej obowiązujący do 31.12.2018 r.

Cennik Energii Elektrycznej Sprzedawcy Rezerwowego obowiązujący od 17.12.2018 r.