Sprzedawca z urzędu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dla odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego Energia Euro Park sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (OSD), do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE lub wyłonienia w drodze przetargu sprzedawcy z urzędu, na zasadach określonych w art. 9i Prawa energetycznego, zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, w skład którego wchodzi ten system dystrybucyjny, tj.:

ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Siedziba w Mielcu
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
KRS: 0000432700 | NIP: 8172172671 | REGON: 180866889.

Powyższe wynika z art. 9 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. nr 62, poz. 552), zgodnie z którym do czasu wyłonienia, w drodze przetargu, lub wyznaczenia przez Prezesa URE sprzedawcy z urzędu dla obszaru działania operatora systemu dystrybucyjnego obsługującego:

  1. mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa;
  2. system dystrybucyjny elektroenergetyczny o rocznym zużyciu energii elektrycznej nieprzekraczającym 3 TWh w 1996 r., w którym mniej niż 5% rocznego zużycia energii elektrycznej pochodziło z innych połączonych z nim systemów elektroenergetycznych;

będącego przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo i zajmującym się dystrybucją i obrotem energią elektryczną, przedsiębiorstwo to obowiązane do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami energii przyłączonymi do sieci tego przedsiębiorstwa na zasadzie równoprawnego traktowania.