Rejestr magazynów energii elektrycznej

Zgodnie z art. 43g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Energia Euro Park Sp. z o.o. udostępnia wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci Energia Euro Park Sp. z o.o. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW.

Rejestr magazynów energii elektrycznej wg stanu na 30.09.2023 r.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:

  • przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji - w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
  • powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych należy skorzystać z poniższego wzoru:

Wzór informacji - Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej