Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz.2166 z późniejszymi zmianami ), to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Efektywność energetyczną najłatwiej więc zdefiniować jako racjonalne, a zarazem jak najbardziej optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych.


Środki poprawy efektywności energetycznej (art. 6 ust. 2 ustawy):


1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11)

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie eko-zarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Rodzaje przedsięwzięć służące poprawie efektywności energetycznej (art. 19 ust. 1 ustawy):

 1. izolacja instalacji przemysłowych;
 2. przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. modernizacja lub wymiana:
 • oświetlenia,
 • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
 • pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;

4. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5. ograniczenie strat:

 • związanych z poborem energii biernej,
 • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych,
 • na transformacji,
 • w sieciach ciepłowniczych,
 • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;

6. stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.


Miejsca, w których są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 roku
o efektywności energetycznej:


https://bip.mos.gov.pl/energetyka/instrumenty-finansowe-sluzace-finansowaniu-srodkow-poprawy-efektywnosci-energetycznej/

https://www.kape.gov.pl

https://www.gov.pl/web/klimat/uslugi-energetyczne-w-msp

https://www.gov.pl/web/klimat/przykladowe-projekty-finansowane-w-formule-esco

https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_pl

https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna

https://www.gov.pl/web/klimat/lista-dostepnych-dostawcow-uslug-energetycznych

https://www.kalkulator.kape.gov.pl/