Renumeracja kodów PPE

Renumeracja kodów PPE – zmiana struktury kodu na standard GS1/GSRN

Energia Euro Park sp. z o.o., podobnie jak pozostali Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, została zobowiązana do wdrożenia międzynarodowego standardu GS1 dla oznaczeń Punktów Poboru Energii (PPE), jednolitego w skali całego kraju. Ujednolicenie formatu kodu PPE jest związane ze standaryzacją wymiany informacji oraz wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Struktura kodu PPE GS1 dla Energia Euro Park Sp. z o.o. będzie następująca:

(590)(5527401)(S1S2S3S4S5S6S7)(K)

gdzie:

590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1,
5527401 – numer Energia Euro Park Sp. z o.o. w Systemie GS1,
S1S2S3S4S5S6S7 – unikalny identyfikator nadany przez Energia Euro Park sp. z o.o. dla danego PPE, K – cyfra kontrolna

Nowe numery PPE będą widoczne na specyfikacjach do faktur naszych Klientów w pozycji Nr PPE” począwszy od dnia 01.03.2023 r.

Dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Energia Euro Park sp. z o.o. zmiana ta jest jedynie kosmetyczna, ponieważ nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych (jak np. aktualizacja umów).

Dla Sprzedawców oraz innych uczestników rynku energii na stronie internetowej udostępniamy wykaz kodów PPE, umożliwiający wyszukanie nowego odpowiednika kodu PPE, na podstawie dotychczasowego kodu.

Wykaz kodów stary/nowy PPE Wykaz kodów PPE