Dane osobowe

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje o wykorzystywaniu danych osobowych dla poszczególnych (wskazanych poniżej) kategorii osób.

[Administrator] Niezależnie od kategorii osób, których dane dotyczą, Administratorem Danych Osobowych wszystkich danych osobowych w rozumieniu RODO jest Energia Euro Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (dalej: Administrator) To ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób.

[Dane kontaktowe] Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać dodatkowe informacje lub w przypadku, gdy masz jakieś wątpliwości, możesz uczynić to pod adresem: Energia Euro Park Sp. z o.o., adres: ul. Wojska Polskiego nr 3, 39-300 Mielec, adres e-mail: biuro@eepark.pl, tel. +48 17 788 02 65, fax +48 17 788 02 66.

Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób:

Klauzula informacyjna dla Klientów i Kontrahentów EEP oraz dla ich reprezentantów

Klauzula informacyjna dla dostawców towarów i usług

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych

Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej

Niezależnie od zamieszczenia ww. klauzul informacyjnych na stronie internetowej, Administrator realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO w sposób ciągły w bezpośrednim kontakcie z osobami, których dane dotyczą.

Zasady przetwarzania danych osobowych w CSIRE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093, z późn zm.) Energia Euro Park sp. z. o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego oraz sprzedawca energii elektrycznej jest zobowiązany do przekazania do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (operatora systemu przesyłowego, pełniącego jednocześnie rolę operatora informacji rynku energii, tj. tzw. OIRE) - będącej samodzielnym administratorem danych osobowych, w postaci elektronicznej informacji o punktach pomiarowych oraz o osobach fizycznych przypisanych do tych punktów pomiarowych. Wobec powyższego, poniżej przekazujemy informację o zasadach przetwarzania danych osobowych przez OIRE. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez OIRE można znaleźć na stronie: https://www.pse.pl/oire/dane-osobowe-csire.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z budową i uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) - obowiązuje od dnia 5 września 2023 r.