Postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj” (design-build)

Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV na terenie GSZ

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj” (design-build) pn. „Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV na terenie GSZ”. Znak postępowania 44/2022.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2022 r. godz. 23:59.

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Projekt umowy

Koncepcja modernizacji GSZ(Zaktualizowano: 07.10.2022)

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu nr 44/2022.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu nr 44/2022. Nowy termin składania ofert: do 31.10.2022 r. godz. 23:59.1.PYTANIE OFERENTA:
Jak należy traktować Koncepcję wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ 110/15 kV w Mielcu z dnia 31.12.2021r. stanowiącą załącznik do SIWZ, czy jest to dokument wiążący z SIWZ, czy należy go traktować jako pomocniczy?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zgodnie z SIWZ w ramach przedmiotu zamówienia dokument ma zostać zweryfikowany przez Wykonawcę. Koncepcja wskazuje możliwe rozwiązania, jednakże jeśli Wykonawca stwierdzi, że inne rozwiązanie będzie bardziej korzystne pod względem technicznym, technologicznym, finansowym itp., może przedstawić je Zamawiającemu do uzgodnienia.


2.PYTANIE OFERENTA:
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej jako Wariant I i Wariant II wg rozwiązań przedstawionych w Koncepcji pkt. 7.4.(Opcji I i Opcji II)?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Nie. Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty. Zamawiający wymaga, aby podczas realizacji przedmiotu zamówienia była zapewniona pewność i ciągłość przesyłu energii elektrycznej, a przerwy technologiczne (wyłączenia) trwały możliwie jak najkrócej. W celu zminimalizowania możliwych skutków awarii i przerw, Zamawiający będzie wymagał, aby w trakcie prac przy transformatorach podłączony był trzeci transformator w tymczasowej lokalizacji („gorąca rezerwa”).


3.PYTANIE OFERENTA:
Pkt 3.2.1.4. SIWZ, przebudowa obwodów wtórnych przynależnych do transformatorów 110/15/15 kV w pomieszczeniu nastawni, w jakim zakresie należy przebudować?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: W zakresie koniecznym do podłączenia nowego transformatora do istniejących zabezpieczeń bez ich wymiany.


4.PYTANIE OFERENTA:
Pkt 3.2.2.2. SIWZ, analiza zasadności budowy sprzęgła poprzecznego w rozdzielni Śn 15kV GSZ, a w przypadku zasadności projekt budowy ww. sprzęgła, pod jakim kontem ma być przeprowadzona analiza?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Wykonawca ma opracować instrukcję eksploatacji rozdzielni 15 kV i to w trakcie realizacji tej części zdania należy zbadać zasadność. Chodzi o sprawdzenie czy da się bezprzerwowo przełączać każdy odpływ pomiędzy systemami.


5.PYTANIE OFERENTA:
Pkt 3.2.2.3. SIWZ, zabudowa nowych układów EAZ wraz z modernizacją istniejących układów zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji z włączeniem ich do istniejącego systemu SCADAę, czy dotyczy tylko pól powiązanych z transformatorami mocy?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Tak.


6.PYTANIE OFERENTA:
Pkt 3.2.3. SIWZ, Opracowanie instrukcji eksploatacyjno-ruchowej 652 110/15 kV, czy należy wykonać nową instrukcję, czy tylko aktualizacja w zakresie wykonanej modernizacji?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Należy wykonać nową.


7.PYTANIE OFERENTA:
Czy Zamawiający posiada dokumentację konstrukcyjną w zakresie stanowisk?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Nie.(Zaktualizowano: 13.10.2022)

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do postępowania nr 44/2022: Czy Zamawiający dopuszcza transformatory mocy producentów spoza UE?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza transformatory mocy producentów spoza UE pod warunkiem, że będą one posiadały kompletną wymaganą dokumentację oraz będą dopuszczone do stosowania w UE.
Pytania Oferenta do wzoru umowy:

Odpowiedź Zamawiającego: Ostateczne negocjacje treści umowy zostaną przeprowadzone po wyborze najkorzystniejszej oferty – vide: pkt XXII.2 SIWZ. Poniżej jedynie wskazujemy w sposób kierunkowy (aczkolwiek niewiążący), na które propozycje zmian możemy potencjalnie wyrazić zgodę w procesie negocjacyjnym w drodze wzajemnych ustępstw.

1.Par 1 ust 2 pkt 8) Zwracamy się o wykreślenie pkt 8) o treści: „nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania Inwestycji w zakresie objętym Umową”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie ww. zapisu.


2.Par 9 ust 1. Zwracamy się o wprowadzenie limitu dla Robót zlecanych Podwykonawcy poprzez korektę zapisu: „Wykonawca nie podzleci całości prac sławiących przedmiot Umowy, ani jakiejkolwiek ich części o wartości Prac przekraczającej 50 000,00 zł netto, bez uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót zleconych danemu Podwykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności”. Czy Wykonawca ma zgłaszać jako Podwykonawcę np. firmy świadczące usługi transportowe (koparka, dźwig), wynajmujące kontenery biurowe lub urządzenia sanitarne?

Odpowiedź Zamawiającego: Brak zgody na wprowadzenie limitu. Podstawa odpowiedzialności Zamawiającego jest art. 6471 k.c., który jest przepisem bezwzględnie obowiązującym i nie może podlegać modyfikacjom (§6).

Umowa nie podlega reżimowi PZP, a tym samym ewentualna odpowiedzialność Zamawiającego za zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawców ograniczona jest wyłącznie do podzlecenia Podwykonawcom części robót budowlanych. W związku z tym nie ma potrzeby/konieczności zgłaszania dostaw/usług świadczonych w związku z realizacją Umowy na rzecz Wykonawcy (wynajem urządzeń/kontenerów, etc.).


3.Par 9 ust 2. Zwracamy się o skrócenie terminu 30 dni na 14 dni. W przypadku Robót krótkotrwałych i o małej wartości np. usługi koparką, Wykonawca nie będzie miał możliwości terminowego zgłoszenia Podwykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Jw. Art. 6471 k.c. uniemożliwia modyfikację ww. terminu. Zamawiający dopuszcza natomiast wprowadzenie krótszego – np. 7-dniowego terminu, w którym zobowiązuje się wyrazić zgodę na wprowadzenie Podwykonawcy (jedynie w przypadkach, w których Zamawiający ma uzasadnione wątpliwości co do kompetencji Podwykonawcy, może odmówić zgody), celem uniknięcia ew. opóźnień w realizacji Robót (wówczas Wykonawca uniknie konieczności czekania na zgodę Zamawiającego na wprowadzenie Podwykonawcy i zminimalizujemy okres bezwładności).


4.Par 12 Zwracamy się o wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy. Mając na uwadze obecną sytuację w Polsce i na świecie, spowodowaną epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności skutków ekonomicznych w postaci prognozowanego kryzysu gospodarczego, Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Umowy stosownych mechanizmów mających na celu zminimalizowanie np. ryzyka walutowego, zmiany cen materiałów, w tym w szczególności metali po stronie Wykonawcy, a związanego z trudnymi do przewidzenia na moment składania oferty, pomimo zachowania należytej staranności w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta na etapie zawierania Umowy.


5.Par 14 ust 1 Zgodnie z zapisami ust 1 przejęcie Placu budowy odbędzie się w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie Placu budowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub uzgodnionym przez Strony np. poprzez wskazanie go w HRF? Zbyt późne przekazanie Placu budowy wykonawcy może spowodować nieterminową realizacje Robót.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający może przekazać Plac budowy w terminie uzgodnionym obopólnie/wskazanym w HRF. Istotne jest tutaj współdziałanie Stron, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania sieci.


6.Par 14 ust 3 Wykonawca zwraca się o wykreślenie ustępu lub o dodanie analogicznego uprawnienia Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający może zgodzić się na wprowadzenie analogicznego uprawnienia dla Wykonawcy.


7.Par 15 ust 1 W jakim terminie Zamawiający dokona akceptacji rodzaju i jakości Materiałów i Urządzeń jakie mają zostać użyte przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego: Termin do doprecyzowania na etapie negocjowania postanowień Umowy.


8.Par 18 ust 2 Zwracamy się o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odnośnych poleceń Zamawiającego”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis: (…) jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zamawiającego, zostanie usunięty z tego postanowienia.


9.Par 19 Czy narady koordynacyjne (nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie) mają się odbywać w okresie realizacji prac czy w okresie projektowania? Czy Zamawiający dopuszcza narady koordynacyjnie w formie spotkań online np. Skypa, Temas np. w przypadku powrotu zachorowań covid lub innych okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza elastyczność w zakresie częstotliwości oraz form narad koordynacyjnych na etapie realizacji prac. Na etapie projektowym mogą one mieć wyłącznie formę zdalną i być zwoływane doraźnie – gdyby będzie to konieczne, na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy. Zapis do doprecyzowania na etapie negocjowania Umowy.


10.Par 21 Zwracamy się o dodanie na końcu zapisu: „Jeżeli dodatkowe polecenia Zamawiającego powodowałoby zmianę zakresu przedmiotu umowy lub jest sprzeczne z Umową lub mogło z jakichkolwiek innych przyczyn narazić Zamawiającego albo osoby trzecie na szkodę lub na szkodę ze strony osób trzecich, to Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie takiego zapisu.


11.Par 22 ust 3 Zwracamy się o wykreślenie zapisu: „Jeżeli koszty wykonania żądanych zmian, ustalone przy zastosowaniu sposobu ich wyceny takiego , jak w stosunku do prac składających się na przedmiot Umowy w jej pierwotnym brzmieniu, przekrocz 5% kwoty wynagrodzenia, Wykonawcy za część tych prac o wartości przekraczającej wskazana wartość przysługuje dodatkowe wynagrodzenie”., Wykonawca zwraca uwagę iż w przypadku dodatkowych kosztów Strony powinny w drodze negocjacji ustalić ich wartość np. w oparciu o kosztorys i podpisać stosowny aneks do Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego zapisu. Do decyzji biznesowej na etapie zawierania Umowy.


12.Par 23 Zwracamy się o wykreślenie treści par 23:

„Wykonawca zwraca uwagę, iż zamawiający nie wskazuje terminu, w którym miała by nastąpić rezygnacja z części prac oraz na jakich zasadach będą wyceniane prace już odebrane odbiorami częściowymi oraz prace w toku lub materiały będące w produkcji np. transformatory”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego zapisu. Do decyzji biznesowej na etapie zawierania Umowy.


13.Par 26 Zwracamy się o zmianę terminu z 3 dni roboczych na „do 2 dni roboczych”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu do 2 dni roboczych.


14.Par 27 ust 1 Zwracamy się o korektę zapisu: „1. Odbiory częściowe za poszczególne Etapy Robót będą dokonywane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na proponowany wariant.


15.Par 32 Zwracamy się o wykreślenie par 32 Kwota Zatrzymania o treści: „Zatrzymane 10 % kwoty netto z każdej faktury stanowi b. duże obciążenie Wykonawcy i niejednokrotnie stanowi zysk Wykonawcy (lub nawet przekraczać wartość zysku – zysk może być mniejszy np. 5% ) z tytułu realizacji umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż obrocie gospodarczym funkcjonują również inne formy zabezpieczenia należytego wykonania i usunięcia wadi usterek np. gwarancja bakowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oczywiście alternatywne formy zabezpieczenia, w tym gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe. Ostateczna forma zabezpieczenia powinna zostać ustalona na etapie negocjowania postanowień Umowy.


16.Par 33 ust 8 Zwracamy się o zmniejszenie wysokości kary z 0,5% Wynagrodzenia netto na 0,05% Wynagrodzenia netto oraz o doprecyzowanie, że podstawą naliczania kar umownych za nieterminową realizacją przedmiotu umowy będą te okoliczności za które wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. W szczególności prosimy

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oczywiście doprecyzowanie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego. Wysokość kary umownej podlegała będzie negocjacjom na etapie zawierania Umowy.


17.Par 34 ust 1 Zwracamy się o zmniejszenie wysokości kary z 0,2% Wynagrodzenia netto za każdy dzień na 0,05% Wynagrodzenia netto za każdy dzień. Proponowana kara jest zbyt wysoka.

Odpowiedź Zamawiającego: Wysokość kary umownej podlegała będzie negocjacjom na etapie zawierania Umowy.


18.Par 34 Zwracamy się o dodanie zapisu: „Łączna wysokość kar umownych z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty wartości 20% Wynagrodzenia Umownego netto, natomiast całkowita odpowiedzialność Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty wartości 50% Wynagrodzenia Umownego netto”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie takiej limitacji, przy czym Zamawiający powinien być uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość naliczonej kary umownej.


19.Par 34 Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Umową Zamawiający każdorazowo jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej. Nie jest to więc obligatoryjne (każdorazowo jest to uprawnienie i możliwość decyzji ze strony Zamawiającego). Wprowadzenie proponowanego zapisu nie jest konieczne.


20.
Par 34 Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Żadna ze Stron nie odpowiada za szkody następcze, pośrednie, w tym utracone korzyści”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.


21.
Par 34 Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem zjawisk związanymi z działaniami lub zaniechaniami pozostającymi w związku wystąpieniem wirusa SARS-Co V-2 i/lub jego pochodnymi. W szczególności wystąpienia ww. zjawisk jest podstawą dla Wykonawcy do żądania odpowiedniego do okresu wystąpienia ww. zjawisk przedłużenia terminu realizacji umowy oraz do dochodzenia naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych zjawisk”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powiązanie kwestii epidemiologicznych z Siłą Wyższą.


22.
Par 35 ust 3 Wnioskujemy o wykreślenie zapisu:

„Wykonawca nie może się zgodzić na proponowany zapis. W przypadku zamówionych dostaw będących w trakcie produkcji dostawcy, producenci urządzeń dedykowanych tej inwestycji np. transformatory będą się domagali od Wykonawcy zapłaty ceny za zamówione materiały/urządzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu aby był zgodny z powyższą intencją, tj. z obowiązkiem rozliczenia dostawy urządzeń zamówionych i nieodebranych, pod warunkiem zapewnienia Zamawiającemu możliwości ich odebrania (przejęcia) od producenta bezpośrednio po ich wytworzeniu, z wszelkimi gwarancjami.


23.
Par 35 ust 6 pkt 2. Zwracamy się o wykreślenie treści pkt 2):

„Jeżeli odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. bak środków na finansowanie Inwestycji) to dlaczego Wykonawca ma płacić karę w wysokości 20% Wynagrodzenia netto”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona korekty § 35 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 Umowy.

W ustępie 1 wprowadzony zostanie zapis: Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub ukończenie całości Robót lub poszczególnych Etapów Robót ulega opóźnieniu w odniesieniu do terminów wykonania ich określonych w Umowie lub w Harmonogramie, z przyczyn innych niż te, za które zgodnie z Umową Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, albo jeżeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, Zamawiający może odstąpić od Umowy.

W ust. 6 pkt 2) zostanie uściślony w następujący sposób: 2) zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia netto – dotyczy wyłącznie sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;


24.Par 36 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że najpóźniej na 7 dni przed terminem jego ekspiracji Wykonawca przedłuży obowiązujący okres ubezpieczenia, tj. odnowi umowę ubezpieczenia (przedłuży obowiązujący okres ubezpieczenia) lub zawrze inną umowę ubezpieczenia OC z okresem ubezpieczenia zapewniającym ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia certyfikatu z adnotacją o opłaceniu składki? Zwracamy uwagę, że od lat praktykujemy taką formę potwierdzania opłacenia składek ubezpieczeniowych i jest ona akceptowana przez Inwestorów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wszystkie ww. wskazane rozwiązania. Istotne jest zachowanie ciągłości ubezpieczeniowej.


25.
Par 37 ust 15 Zwracamy się o zmniejszenie kary z 10 tys. na 1 tys. zł za każde naruszenie lub wykreślenie ust 15:

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zakłada, iż sytuacje uzasadniające naliczenie takiej kary umownej nie wystąpią. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zapisu. Wykonawca ma możliwość jego przeniesienia do umowy z projektantem.


26.
Par 41 ust 4 Zwracamy się o wykreślenie zdania: „Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość jakiejkolwiek z przewidzianych Umową kar umownych”.

Odpowiedź Zamawiającego: Brak zgody na usunięcie zapisu. Pozostawiamy to zasadom ogólnym.


27.
Par 41 ust 12 Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie przez Strony mowy kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, forma elektroniczna wymaga właśnie złożenia podpisów kwalifikowanych (art. 781 k.c.)(Zaktualizowano: 18.10.2022)

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do postępowania nr 44/2022:


1.
Wg jakich norm Zamawiający wymaga projektów, czy projektujemy według PN, czy też wg EUROKODÓW?

Odpowiedź Zamawiającego: Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.


2.
Czy Przedmiot umowy (Dokumentacji Projektowej) obejmuje również wykonanie przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.


3.Czy Zamawiający akceptuje projektowanie obiektów budowlanych i konstrukcji w oparciu o:

 • wg PN, a w szczególności:
  • PN-90-B-03200-Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
  • PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie
  • PN-E-05100-1:1998 - wersja polska Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
 • przyjąć standardy np. PGE z wyłączeniem – beton wodoodporny klasy min W8 XF3 C30/37 bez zabezpieczania powłokowego (podziemnego i nadziemnego)

(https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty/akordeon-przydatne-dokumenty/zestawienie-wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych)?

Odpowiedź Zamawiającego: Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz standardami takimi jak dla PGE Dystrybucja S.A.


4.Co należy zrobić z transformatorami mocy z demontażu:

 • czy należy odstawić na stanowiska tymczasowe zlokalizowane na terenie stacji do dalszej dyspozycji Zamawiającego, co wiąże się z budową szczelnych stanowisk tymczasowych (ochrona środowiska)?
 • czy podlegają utylizacji i należy policzyć koszty ich utylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zdemontowane transformatory mają pozostać do dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy odstawienia tymczasowego jednostek na terenie Zamawiającego.


5.Prosimy o podanie, kto jest producentem sytemu SCADA na obiekcie?

Odpowiedź Zamawiającego: SCADA Zamawiającego jest autorskim produktem naszego stałego współpracownika.


6.Czy wprowadzenie sygnałów do systemu SCADA z modernizowanych/nowych układów EAZ może zostać wykonane przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK


7.Budowa sprzęgła poprzecznego w rozdzielni Śn 15kV GSZ może wystąpić fizycznie a nie musi, czy Zamawiający może wyodrębnić w formularzu ofertowych indywidualną pozycję i potraktować jako Opcja do wykonania po dokonanej analizie zasadności budowy ww. sprzęgła (w przypadku akceptacji prosimy o udostępnienie nowego wzoru Formularza Ofertowego Wykonawcy)?

Odpowiedź Zamawiającego: W związku z wątpliwościami dotyczącymi budowy sprzęgła Zamawiający rezygnuje na tym etapie z tego elementu zamówienia.


8.
Czy należy przewidzieć dostarczenie i zabudowę 2 kpl. układów automatycznej regulacji stacji transformatorowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający rozszerza zakres zamówienia o układ automatycznej regulacji napięcia.(Zaktualizowano: 18.10.2022)

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do postępowania nr 44/2022:


1.
Czy transformatory mają być wykonane z uzwojeniami dzielonymi, czyli napięcie zwarcia GN-DN1 oraz GN-DN2 są sobie równe?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Transformatory muszą być wykonane jako trójuzwojeniowe z takimi samymi dwoma uzwojeniami dolnymi.


2.Czy napięcie zwarcia 16% transformatora odnosi się do mocy 64MVA, czy do mocy 32MVA?

Odpowiedź Zamawiającego: Napięcie zwarcia nowego transformatora powinno zostać wyliczone w projekcie.


3.Które sieci są potencjalnym źródłem mocy zwarciowej (GN, DN1, DN2)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zdecydowanie największy wpływ na moc zwarcia ma sieć zasilająca od strony 110 kV, a więc GN.


4.Prosimy o sprecyzowanie wyposażenia transformatora (typ/producent przełącznika zaczepów, typ/producent przepustów GN i DN), czy może Zamawiający dopuszcza swobodę doboru wyposażenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.


5.W którym roku został wybudowany GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu i oddany do użytku?

Odpowiedź Zamawiającego: Budowa była w latach 1981 – 1985, a uruchomienie w 1986 roku.(Zaktualizowano: 18.10.2022)

UWAGA – ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym ulega następującym zmianom:

 • zakres zadania NIE OBEJMUJE wykonania analizy zasadności budowy sprzęgła poprzecznego w rozdzielni Śn 15 kV GSZ, wykonania projektu oraz budowy sprzęgła;
 • zakres zadania OBEJMUJE wykonanie układu automatycznej regulacji napięcia na transformatorach.(Zaktualizowano: 21.10.2022)

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do postępowania nr 44/2022:

1.Prosimy o potwierdzenie, że wymagane napięcie zwarcia (16%) zostało podane w odniesieniu do mocy uzwojenia GN (tj. 64MVA) oraz że odnosi się do pary uzwojeń GN-(DN1+DN2).

Odpowiedź Zamawiającego: Na tę chwilę potwierdzamy, ale dokładna wartość zostanie uzgodniona na etapie projektu.


2.Prosimy o potwierdzenie zakresu regulacji napięcia po stronie GN, proponowany +/-10% w +/- 8 stopniach.

Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy


3.Prosimy o potwierdzenie wymaganych poziomów izolacji dla transformatora. Proponowane poziomy izolacji (zg z IEC):

 • GN – LI550 AC 230
 • GN-N – LI325 AC140
 • DN1 i DN2 – LI95 AC38

Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy


4.Prosimy o potwierdzenie wymaganego typu podobciążeniowego przełącznika zaczepów (olejowy czy próżniowy).

Odpowiedź Zamawiającego: Próżniowy


5.Prosimy o doprecyzowanie sposobu wyprowadzenia mocy z transformatora po stronie GN, DN1 i DN2. Proponowane rozwiązanie to: po stronie GN i GN-N izolatory olejowe w izolacji porcelanowej, po stronie DN1 i DN2 izolatory porcelanowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy


6.Prosimy o potwierdzenie wymagań odnośnie wyposażenia i zabezpieczeń transformatora. Standardowo transformator wyposażony jest w m.in.:

 • Magnetyczne wskaźniki poziomu oleju,
 • Odwilżacz transformatora,
 • Odwilżacz przełącznika zaczepów,
 • Przekaźnik gazowo-przepływowy transformatora,
 • Przekaźnik przepływowy przełącznika zaczepów,
 • Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa,
 • Termometr temperatury oleju 4-kontaktowy,
 • Czujnik oporowy temperatury oleju,
 • Elektroniczny miernik temperatury oleju,
 • Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów.

Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy


7.Prosimy o informację czy transformator ma zostać wyposażony w urządzenia pomiarowe umożliwiające przesyłanie sygnałów do systemów nadrzędnych lub do nastawni (np. 4-20mA). Jeżeli tak prosimy o doprecyzowanie o jakie sygnały chodzi i czy w związku z tym będzie konieczne ułożenie nowych kabli na trasie stanowisko-nastawnia.

Odpowiedź Zamawiającego: Proszę o wyprowadzenie podstawowych sygnałów do nastawni.


8.Prosimy o informację czy transformator ma zostać wyposażony w światłowodowy system pomiaru temperatury online. Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie wymaganych pomiarów (możliwe pomiary temp.: rdzenia, uzwojeń, oleju, temp zewnętrznej).

Odpowiedź Zamawiającego: Nie wymaga.


9.Prosimy o informację czy transformator ma zostać wyposażony w monitoring gazów rozpuszczonych w oleju online. Jeżeli tak prosimy o określenie w jakim zakresie ma być prowadzony pomiar.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.(Zaktualizowano: 24.10.2022)

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu nr 44/2022.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu nr 44/2022. Nowy termin składania ofert: do 09.11.2022 r. godz. 23:59.(Zaktualizowano: 26.10.2022)

1.Pytania Oferenta:

Po analizie materiałów wynika iż do modernizacji należy przewidzieć pola łączników szyn 15kV w zakresie:

 • wymiany przekładników z 750/5/5A na 1250/5/5A
 • wymiany odłączników systemowych (nie dysponujemy danymi istn. aparatów)
 • wymiany wyłączników (nie dysponujemy danymi istn. aparatów)

oraz pola transf. w zakresie:

 • wymiany przekładników z 800/5/5A na 1250/5/5A
 • wymiany odłączników systemowych (nie dysponujemy danymi istn. aparatów)
 • wymiany wyłączników (nie dysponujemy danymi istn. aparatów)

Prośba o podanie parametrów elektrycznych odłączników i wyłączników w polach transformatorów str. SN i w polach łączników sekcyjnych.

2.Odpowiedzi Zamawiającego (czcionka pogrubiona):

Po analizie materiałów wynika iż do modernizacji należy przewidzieć pola łączników szyn 15kV w zakresie:

 • wymiany przekładników z 750/5/5A na 1250/5/5A Tak trzeba wymienić.
 • wymiany odłączników systemowych (nie dysponujemy danymi istn. aparatów) Nie, gdyż istniejące są o prądzie znamionowym 1250A.
 • wymiany wyłączników (nie dysponujemy danymi istn. aparatów) Nie, gdyż istniejące są o prądzie znamionowym 1250A.

oraz pola transf. w zakresie:

 • wymiany przekładników z 800/5/5A na 1250/5/5A Tak trzeba wymienić.
 • wymiany odłączników systemowych (nie dysponujemy danymi istn. aparatów) Nie, gdyż istniejące są o prądzie znamionowym 1250A.
 • wymiany wyłączników (nie dysponujemy danymi istn. aparatów) Nie, gdyż istniejące są o prądzie znamionowym 1250A.

Prośba o podanie parametrów elektrycznych odłączników i wyłączników w polach transformatorów str. SN i w polach łączników sekcyjnych.

Wyłączniki 20 kV, Odłączniki 24 kV, Prąd ciągły 1250 A.


(Zaktualizowano: 02.11.2022)

1.Czy Zamawiający dysponuje uzgodnionymi nowymi warunkami przyłączeniowymi ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

2.Jeśli zamawiający nie dysponuje nowymi warunkami przyłączeniowymi w związku ze zmianą mocy znamionowej proszę o określenie w jakim terminie je uzyska. Warunki są niezbędne do prowadzenia prac projektowych i doboru urządzeń?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przygotowuje wniosek o warunki przyłączeniowe i zamierza go złożyć w możliwie najbliższym terminie.

3.Czy zamawiający dysponuję aktualną mapą do celów projektowych ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

4.Proszę o wskazanie punktów wpięcia kanalizacji odwodnienia mis olejowych transformatorów ?

Odpowiedź Zamawiającego: Studnie kanalizacji deszczowej na terenie rozdzielni wybrane przez projektanta.

5.Czy zamawiający wymaga od wykonawcy wymiany ograniczników przepięć po stronie WN i SN nowych transformatorów ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

6.Czy zamawiający przewiduje wymianę bramek transformatorowych znajdujących się w granicy misy olejowej transformatora, która w zależności od wyboru nowego transformatora ulegnie istotnej zmianie szerokości ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tylko w przypadku jeśli wykonawca wykaże taką potrzebę.

7.Czy zamawiający przewiduję wymianę aparatury łączeniowej rozdzielni SN w związku ze zmian mocy znamionowej i parametrów zwarciowych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Obecna jest dostosowana.

8.Czy zamawiający udostępni ostatnie protokoły pomiarowe instalacji ochrony odgromowej celem weryfikacji koniecznych zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

9.Czy zamawiający przewiduje konieczność wymiany wszystkich kabli sterowniczych wymienianych urządzeń tj. (transformator, przekładniki itp.) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, ale tylko kable do transformatora.

10.Proszę o określenie dopuszczalnych terminów i czasookresów wyłączeń stacji celem przygotowania stanowiska tymczasowego pracy transformatora.

Odpowiedź Zamawiającego: Terminy i czasookresy będą wymagały uzgodnień z odbiorcami i wykonawcą. Będziemy preferować długie weekendy. W chwili obecnej bez jasnego stanowiska co do możliwości wykonawcy (np. co do terminu dostawy transformatorów) nie ma możliwości udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na tak postawione pytanie.

11.Proszę o określenie zakresu kompetencji kontaktu z PGE, kto opracowuje programy prób; kto opracuje zmiany instrukcji współpracy; kto opracuje lub uaktualni do istniejących przepisów instrukcje ruchową stacji?

Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca.


(Zaktualizowano: 02.11.2022)

1.W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 18.10.2022r. „Zamawiający oczekuje od Wykonawcy odstawienia tymczasowego jednostek na terenie Zamawiającego”, czy wystraczające będzie pozostawienie transformatorów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu bez budowy dodatkowych stanowisk tymczasowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Wszystkie prace Wykonawca ma wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

2.Czy transformatory pracujące w układzie tymczasowym mają być posadowione na stanowiskach tymczasowych z prowizorycznymi misami, czy może wystarczające będzie postawienie na płytach żelbetonowych z szynami kolejowymi?

Odpowiedź Zamawiającego: Wszystkie prace Wykonawca ma wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.


(Zaktualizowano: 07.11.2022)

Pytanie: Z kim Zamawiający ma podpisaną umowę na odbiór ścieków przemysłowych i jakie są warunki przyłączeniowe? Prosimy o podanie ilości produkowanych ścieków.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie ma podpisanej umowy na odbiór ścieków przemysłowych, z uwagi na fakt, że nie produkuje w sposób ciągły takich odpadów. Jeżeli jednak zachodzi taka sytuacja (jednorazowo) to Zamawiający podpisuje umowę na odbiór konkretnych ścieków w konkretnej ilości.

Pytanie: Kanalizacja deszczowa na terenie rozdzielni wykonana jest z rur o średnicy przewodu odpływowego DN 200 mm. Przewodów o średnicy DN 100 mm nie stosuje się przy budowie kanalizacji deszczowej. Prosimy o informację, czy rzeczywiście odcinek kanalizacji na terenie rozdzielni jest wykonany z przewodów o średnicy DN 100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Odcinek kanalizacji na terenie rozdzielni jest wykonany z przewodów o średnicy DN 200 mm.

Kanalizacja


(Zaktualizowano: 28.11.2022)

„Zamawiający - Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj” (design-build) pn. „Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV na terenie GSZ, Znak postępowania 44/2022, w terminie wskazanym w SIWZ (dokument podstawowy wraz z aktualizacjami) zostały złożone 2 oferty:

 1. Oferta nr 1 - Eltel Networks Energetyka SA, Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn.
 2. Oferta nr 2 - Lider Konsorcjum –Symetrium Sp. z o.o., ul. Krakowska 280, Budynek 200, 32-080 Zabierzów; Partner Konsorcjum – Elmiko Sp. z o.o. ul. Rybnicka 20, 43-190 Mikołów; Cena ofertowa brutto – 22 386 000,00 zł; termin wykonania – 52 tygodnie od daty zawarcia umowy z Zamawiającym.

Do realizacji zamówienia wybrano podmiot wskazany w pkt 2 powyżej. Warunkiem wykonania inwestycji przez ww. Wykonawcę jest podpisanie przez strony umowy o roboty budowlane. O wynikach przetargu Zamawiający poinformował indywidualnie każdego z Oferentów.

22.09.2022