Postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV na terenie GSZ. Znak postępowania 57/2022.

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn.
Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV na terenie GSZ. Znak postępowania 57/2022.

Termin składania ofert upływa w dniu 1 grudnia 2022 r. godz. 14:00.

SIWZ

SIWZ_zalaczniki

SIWZ_zalaczniki

Projekt_umowy

Koncepcja modernizacji GSZ


(Zaktualizowano: 29.11.2022)

W dniu 28.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania nr 57/2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn.

Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV na terenie GSZ. Poniżej odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1 do Projektu umowy

§3 Prosimy o potwierdzenie, że inspektorzy nadzoru inwestorskiego zatrudnieni lub współpracujących z Wykonawcą mogą zostać objęci polisą ubezpieczeniową Wykonawcy. Wówczas nie muszą okazywać odrębnych polis.

Odpowiedź Zamawiającego: Jeżeli polisa zapewniała będzie pokrycie szkód wynikłych z działań/zaniechań inspektorów zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z nim, Zamawiający może potencjalnie dopuścić takie rozwiązanie. Treść polisy wymaga jednak uprzedniego zbadania przez Zamawiającego na etapie oceny złożonych w postępowaniu ofert. Istotne jest, aby ww. polisa nie miała charakteru ubezpieczenia nadwyżkowego, tj. nie warunkowała wypłaty odszkodowania od wcześniejszego wyczerpania sumy ubezpieczeniowej z obowiązkowych polis OC.

Pytanie nr 2 do Projektu umowy

Zamawiający (zgodnie z SIWZ) zakłada termin realizacji całości prac na 13 miesięcy. Czy wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwiększeniu w przypadku wydłużenia terminu realizacji usługi (przy założeniu, że wydłużenie nie jest spowodowane działaniem inspektorów nadzoru)?

Odpowiedź Zamawiającego: Wynagrodzenie wskazane § 5 wzoru umowy oparte jest o kamienie milowe, a nie termin ich faktycznej realizacji (w tym ew. opóźnienia). Tym samym uwzględnia ono wydłużony czas realizacji Inwestycji.

Pytanie nr 3 do Projektu umowy

§5 ust. 6 – Czy za dzień rozpoczęcia budowy Zamawiający uznaje dzień zgłoszenia rozpoczęcia budowy przez Kierownika budowy do organu nadzoru?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 4 do Projektu umowy

W §5 zapisane zostało wynagrodzenie za udział w przeglądach gwarancyjnych. Jednocześnie w tym terminie umowa już nie będzie obowiązywała - zakończy się na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Prosimy o wyjaśnienie lub doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający proponuje modyfikację § 5 ust. 2 umowy: Termin zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy ustala się na dzień uzyskania przez Zamawiającego ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji. Nie uchybia to jednak obowiązkom Wykonawcy w zakresie obejmującym udział w powołanych przez Inwestora komisjach w celu potwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi na Roboty (60 miesięcy).

Ostateczna treść zapisu zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą na etapie negocjowanie treści umowy.

Pytanie nr 5 do Projektu umowy

Prosimy o wprowadzenie ograniczenia czasowego przerw. Np. łączna długość przerwy nie przekroczy 14 dni kalendarzowych. W przeciwnym wypadku termin realizacji jest nieokreślony.

Odpowiedź Zamawiającego: Terminowa realizacja Inwestycji z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne odbiorców jest dla Zamawiającego priorytetem, dlatego nie są przewidywane istotne przerwy w realizacji Inwestycji. Jeżeli okres przerw okaże się być na tyle długi, że będzie sprzeczny z interesami Wykonawcy, Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, na podstawie art. 746 § 3 k.c.

Pytanie nr 6 do Projektu umowy

§5 ust 7 – Prosimy o wprowadzenie tożsamego zapisu dla Wykonawcy z możliwością wyboru statusu przy zawarciu umowy (posiada/nie posiada).

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis czysto techniczny. Zostanie dodany na etapie zawierania umowy z wybranym Wykonawcą.

Pytanie nr 7 do Projektu umowy

§10 – Prosimy o wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej do 100% wartości wynagrodzenia oraz wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej stron z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich.

Odpowiedź Zamawiającego: Brak zgody. Kary umowne zostały ograniczone, Zamawiający nie widzi natomiast przyczyn, dla których miałby limitować odpowiedzialność na zasadach ogólnych.


(Zaktualizowano: 27.12.2022)

„Zamawiający - Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV na terenie GSZ.”, Znak postępowania 57/2022, w terminie wskazanym w SIWZ (dokument podstawowy wraz z aktualizacjami) zostały złożone 2 oferty:

  1. Oferta nr 1 - Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.; ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice
  2. Oferta nr 2 - Multiconsult Polska Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

Cena ofertowa:

- Etap prac projektowych i czynności administracyjnych – 15 000,00 zł netto/m-c

- Etap robót budowlanych – 5 000,00 zł netto/m-c

- Etap czynności administracyjnych końcowych – 6 000,00 zł netto/m-c

- Udział w okresowych przeglądach i komisjach w okresie rękojmi za wady i gwarancji - 2 000,00 zł netto/m-c

Do realizacji zamówienia wybrano podmiot wskazany w pkt 2 powyżej. Warunkiem wykonania inwestycji przez ww. Wykonawcę jest podpisanie przez strony umowy. O wynikach przetargu Zamawiający poinformował indywidualnie każdego z Oferentów.

16.11.2022