Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SIWZ do postępowania nr 31/2022 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu”, w dniu 1 sierpnia 2022 r. złożone zostało następujące zapytanie do SIWZ:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SIWZ do postępowania nr 31/2022 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu”, w dniu 1 sierpnia 2022 r. złożone zostało następujące zapytanie do SIWZ:

  1. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania zamówienia na: „do 35 tygodni od dnia podpisania umowy.” Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia uważamy, że powyższy termin jest wystarczający do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin wykonania umowy wskazany w pkt V.1 SIWZ jest jedynie oczekiwanym i orientacyjnym terminem wykonanie przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty ze wskazaniem terminu wykonania innego niż podany w SIWZ nie stanowi podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania bądź odrzucenia jego oferty. Zapraszamy do składania ofert uwzględniających realny termin wykonania przedmiotu zamówienia przez poszczególnych oferentów. Ponadto wyjaśniamy, iż zgodnie z pkt X.2 SIWZ, „Związanie ofertą dotyczy w szczególności jej warunków handlowych oraz terminu wykonania przedmiotu zamówienia”, przy czym należy przez to rozumieć związanie oferenta terminem wskazanym w złożonej przez niego ofercie, nie zaś terminem z pkt V.1 SIWZ. Celem wskazania terminu wykonania zamówienia innego niż podany w SIWZ, w „Formularzu ofertowym wykonawcy” (Załącznik nr 1 do SIWZ) – w pkt 8 tego formularza, należy usunąć zapis „przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ” i w jego miejsce wpisać termin wykonania zamówienia proponowany przez oferenta. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przez Energię Euro Park sp. z o.o. z wybranym wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

04.08.2022