W związku z wejściem w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2538, dalej jako „Ustawa”), uprzejmie informujemy o konieczności przywrócenia i wprowadzenia jako obowiązującego przez EEP, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r., cennika standardowego dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych B i C obowiązującego w EEP według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., tj. „Cennika dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych B i C” obowiązującego od dnia 1 czerwca 2018 r. Zgodnie z powołaną ustawą w 2019 r. ceny i stawki opłat zawarte w cenniku standardowym opracowywanym przez EEP i wprowadzanym jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawki akcyzy.

  Wobec powyższego wskazujemy, iż EEP dokonała zmiany „Cennika dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych B i C” obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. i wprowadziła do niego ceny i stawki brutto obowiązujące w EEP wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., uwzględniając przy tym zmniejszenie stawki akcyzy.

 Jednocześnie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od EEP, na chwilę obecną stosowanie nowego cennika uwzględniającego zapisy Ustawy zostaje zawieszone do czasu zapowiadanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji Ustawy oraz wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego do Ustawy, mającego określać zasady wypłaty przez Fundusz Wypłaty Różnicy rekompensat związanych z koniecznością przywrócenia przez przedsiębiorstwa obrotu cen i stawek za energię elektryczną obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. Do czasu wprowadzenia wyżej wskazanych zmian, w rozliczeniach z Odbiorcami w dalszym ciągu stosowany będzie „Cennik dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych B i C” obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. w brzmieniu nieuwzględniającym zapisów Ustawy.  Na chwilę obecną, z uwagi na dużą nieprecyzyjność i wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem Ustawy, dokonywanie rozliczeń z Odbiorcami w oparciu o wymogi z niej wynikające jest praktycznie niemożliwe. Niezwłocznie po wejściu w życie przepisów umożliwiających EEP ustalenie zasad rozliczania Odbiorców w oparciu o ceny i stawki obowiązujące według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., EEP dokona stosownej korekty wystawionych do tego czasu faktur, w stosunku do wszystkich Odbiorców.

 Niezależnie od powyższego w rozliczeniach z Odbiorcami za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie już uwzględniana obniżona stawka akcyzy za energię elektryczną, która została zmniejszona z poziomu 20 zł/MWh do poziomu 5 zł/MWh.

 Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów ww. zakresie.

 Link do nowego cennika

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!