AKTUALNOŚCI

 

 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SWZ do postępowania nr 31/2022 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu”, w dniu 26 lipca 2022 r. złożone zostało następujące zapytanie do SWZ:

 

 

 

1. Proszę o doprecyzowanie jakie szyny aluminiowe AP (100x10 czy 3x80x10) są zainstalowane w polach transformatorów Rozdzielnicy SN?

 

Odpowiedź Zamawiającego: W polach transformatorów rozdzielni SN 15 kV są zainstalowane szyny aluminiowe AP 100x10 na każdej fazie.

 


 

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu”. Znak postępowania 31/2022.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2022 r. godz. 23:59.

  

Załączniki:

 

- SIWZ (pdf)

 

- SIWZ załączniki (word)

 

- Projekt umowy(pdf)

 

 

 

 

 


 

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami na potrzeby Energia Euro Park Sp. z o. o.”. Znak postępowania 22/2022.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 lipca 2022 r. godz. 1200.

 

Załączniki:

- SWZ (pdf)

- SWZ załączniki (word)

- Projekt umowy(pdf)

 

Dot. postępowania nr 22/2022 pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami na potrzeby Energia Euro Park Sp. z o. o.”

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza następujący sposób składania ofert: oferty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta, dostarczone na adres e-mail Zamawiającego: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nowy termin składania ofert: 8 lipca 2022 r., godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 8 lipca 2022 r., godz. 12:15.

 

 

 


 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SWZ do postępowania nr 7/2022 pn. „Przebudowa budynku administracyjno - technicznego E1”, w dniu 16 maja 2022 r. złożone zostały następujące zapytania do SWZ:

 

1. Czy na czas wykonywania robót Zamawiający jest w stanie bezpłatnie udostępnić zaplecze socjalno-magazynowe dla pracowników, plac magazynowy na zewnątrz budynku na składowanie materiałów (dot. w szczególności mat. izolacyjnych dla prac elewacyjnych) oraz dostęp do mediów (woda, prąd)?

Odpowiedź Zamawiającego Ad. 1: Tak – Zamawiający jest w stanie bezpłatnie udostępnić zaplecze w przebudowywanym budynku.

2. Czy przedmiotowy zakres obejmuje wykonanie instalacji odgromowej budynku?

Odpowiedź Zamawiającego Ad. 2: Instalacja odgromowa nie jest wymagana w przedmiotowym obiekcie.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie projektowanych ścian działowych G-K zamiast murowanych?

Odpowiedź Zamawiającego Ad. 3: Zamawiający nie dopuszcza zamiany ścianek działowych.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie projektowanej instalacji wodnej z rur PE, PEX zamiast rur stalowych?

Odpowiedź Zamawiającego Ad. 4: Zamawiający dopuszcza zamianę instalacji wodnej z rur PE, PEX zamiast rur stalowych.

5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie projektowanej instalacji CO z rur PEX zamiast rur miedzianych?

Odpowiedź Zamawiającego Ad. 5: Zamawiający dopuszcza zamianę instalacji CO z rur PEX zamiast rur miedzianych.

6. Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy płytek lub przedziału cenowego dotyczącego projektowanych płytek gresowych (ściennych i podłogowych). Wskazanie bezpośredniego modelu płytek, którego Zamawiający oczekuje lub konkretnego przedziału cenowego (np. poniżej 100zł/m2, 100-150zł/m2 powyżej 150zł/m2) pozwoli na rzetelne opracowanie oferty i dobór materiału. 

Odpowiedź Zamawiającego Ad. 6: Zamawiający wprowadza przedział cenowy dotyczący projektowanych płytek gresowych (ściennych i podłogowych) na kwotę od 70zł/m2 do 100zł/m2 netto.

 


 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SWZ do postępowania nr 17/2022 pn. „Modernizacja pól rozdzielni 15 kV R3”, 

 

przesunięciu ulega termin składania ofert; nowy termin złożenia ofert – 30.05.2022 r. godz. 12:00.

 

W najbliższym czasie zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowa przedmiotu przetargu.

 

 


 

 

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.10.8.2022.JCz z dnia 29 kwietnia 2022 r. zatwierdził Energii Euro Park Sp. z o.o. Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne art. 47 ust. 4, Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania ww. Taryfę od dnia 01.06.2022 roku.

 Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SWZ do postępowania nr 7/2022 pn. „Przebudowa budynku administracyjno - technicznego E1”, w dniu 16 maja 2022 r. złożony został wniosek o wydłużenie terminu składania ofert.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 

 Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert; nowy termin złożenia ofert – 26.05.2022 r. godz. 12:00.

 


 

 

 

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Wykonanie remontów dachów budynków E3 i E4 zlokalizowanych na terenie miasta Mielec i stanowiących własność Energia Euro Park Sp. z o. o.”. Znak postępowania: 21/2022.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 maja 2022 r. godz. 1200.

 

 

 

Załączniki:

 

- SWZ (pdf)

 

- SWZ załączniki (word)

 

- Projekt umowy(pdf)

 

- Formularz cenowy (excel)

 


 

 

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Modernizacja pól rozdzielni 15 kV R3”. Znak postępowania: 17/2022.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2022 r. godz. 1100.

 

 

 

Załączniki:

 

- SWZ (pdf)

- SWZ załączniki (word)

- Projekt umowy(pdf)

- Projekt modernizacji

- Materiały

 

 


 

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji PV wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na dachach budynków GSZ, E1, E3, E4, R1 zlokalizowanych na terenie miasta Mielec i stanowiących własność Energia Euro Park Sp. z o. o.”. Znak postępowania: 16/2022.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2022 r. godz. 1000.

 

 

 

Załączniki:

 

- SWZ (pdf)

 

- SWZ załączniki (word)

 

- Projekt umowy(pdf)

 

- Oceny techniczne budynków (pdf)

 

 


 

Zamawiający informuje, że postępowanie znak: 10/2022 zamknięto bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

 


 

 Ogłoszenie o przetargu

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku administracyjno - technicznego E1”. Znak postępowania 7/2022.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2022 r. godz. 1200.

 

Załączniki:

- SWZ (pdf)

- SWZ załączniki (word)

- Projekt umowy(pdf)

- Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (pdf)

- Projekt SSP (pdf)

- Projekt CCTV (pdf)

- STWiOR (pdf)

 

Aktualizacja:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SWZ do postępowania nr 7/2022 pn. „Przebudowa budynku administracyjno - technicznego E1”, w dniu 28 kwietnia 2022 r. złożony został wniosek o wydłużenie terminu składania ofert.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert; nowy termin złożenia ofert – 19.05.2022 r. godz. 12:00.

 


 

Ogłoszenie o przetargu

 

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji PV wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na dachach budynków GSZ, E1, E3, E4, R1 zlokalizowanych na terenie miasta Mielec i stanowiących własność Energia Euro Park Sp. z o. o.”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2022 r. godz. 1000.

 

Załączniki:

 

- SWZ (pdf)

 

- SWZ załączniki (word)

 

- Projekt umowy(pdf)

 

- Oceny techniczne budynków (pdf)

 

Aktualizacja:

 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SWZ do postępowania nr 10/2022 pn.„ Dostawa i montaż instalacji PV wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na dachach budynków GSZ, E1, E3, E4, R1 zlokalizowanych na terenie miasta Mielec i stanowiących własność Energia Euro Park Sp. z o. o.”, w dniu 13 kwietnia 2022 r. złożony został wniosek o wydłużenie terminu składania ofert.

 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 

 Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert; nowy termin złożenia ofert – 20.04.2022 r. godz. 12:00.

 

 


Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SWZ do postępowania nr 2/2022 pn.„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu, w dniu 17 luty 2022r. złożone zostały następujące zapytania:

 

 

 

Pytanie nr 1:

 

 

 

Z analizy umowy oraz SIWZ wynika, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie "dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

 

Proszę o doprecyzowanie zakresu zamawianych prac projektowych, bowiem z analizy umowy wynika, iż Wykonawca w ramach realizowanych prac ma wykonać i przekazać Zamawiającemu:

 

 • projekt architektoniczno - budowlany,
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekt techniczny,
 • informację BIOZ,
 • STWiORB,
 • decyzję udzielającą pozwolenia na budowę,
 • przedmiar robót,
 • kosztorys inwestorski (w tym szczegółowy),

 

 

 

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w ramach zamówienia Zamawiający nie oczekuje opracowania projektu wykonawczego, a jedynie ww. elementy projektu technicznego.

 

Zgodnie z art. 34, ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane projekt techniczny obejmuje:  projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych (a),  w przypadku budynków - charakterystykę energetyczną (b), projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe (c), w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (d), inne opracowania projektowe (e).

 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie projektu wykonawczego.

 

 

 

Pytanie nr 2:

 

 

 

Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 tygodni od daty zawarcia umowy. Jednocześnie zgodnie z §9 projektu umowy przewidziane zostało zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości kontraktu.

 

Dodatkowo, zgodnie z § 6 projektu umowy oczekiwany okres rękojmi wygaśnie z chwilą wykonania Inwestycji, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Opracowania. Tak określone parametry rękojmi uniemożliwiają precyzyjne wskazanie terminu końcowego upływu rękojmi, co najczęściej stanowi trudność w zapewnieniu gwarancji w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

 

 

 

Wnosimy wobec powyższego o:

 

 1. potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 2. jednolitego wskazania okresu trwania rękojmi poprzez skrócenie tego okresu do okresu 4 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,
 3. zmiany wysokości zabezpieczenia do wysokości 5% wartości kontraktu, co jest powszechnie stosowanym poziomem zabezpieczenia przy podobnych rodzajowo umowach na prace projektowe.

 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 

 

 

a) Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

 

b) Okres trwania rękojmi - 4 lata od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

 

c) Zabezpieczenie 10% wartości kontraktu – bez zmian.

 

 

 

Pytanie nr 3:

 

 

 

W związku z trwającymi w okresie 14-27 lutego na terenie województwa łódzkiego feriami zimowymi, a więc okresem wzmożonych urlopów personelu wykonawcy, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 2 marca 2022 r.

 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert; nowy termin złożenia ofert – 02.03.2022 r.

 

 

 

W związku z treścią odpowiedzi za wniesione pytania zachodzi konieczność modyfikacji treści SWZ. Zamawiający zamieszcza SWZ z załącznikami, których treść uwzględnia w/w zmiany.

 

 

Załączniki:

-Zalacznik_nr_5_do_SWZ_aktualizacja

-umowa_aktualizacja

-SWZ_zalaczniki_aktualizacja

-SWZ_aktualizacja

 

 


 

 

Ogłoszenie o przetargu

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2022 r. godz. 1200.

Załączniki:

- SWZ

- SWZ załącznik 1 , SWZ załącznik 2

- Projekt umowy

- Koncepcja

 

Zmiana stawek opłat dla usług dystrybucji energii elektrycznej
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

 • stawkę opłaty OZE w wysokości 0,90 zł/MWh,
 • stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,06 zł/MWh,
 • stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
 • stawki opłaty mocowej wynoszące:
  • 2,37 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zmianami, dalej Ustawa), zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 1) Ustawy);
  • 5,68 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 2) Ustawy);
  • 9,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 3) Ustawy);
  • 13,25 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 4) Ustawy);
  • 0,1026 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy).

Aktualnie obowiązujące stawki opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej dostępne są w zakładce Dla odbiorców-> Taryfa w zakresie dystrybucji    Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych Energia Euro Park Sp. z o.o. za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania (nr postępowania: 40/2021). Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2021r. godz. 1200.

Zapytanie ofertowe  >>pobierz<<

Załącznik nr 1 i nr 2 >>pobierz<<

 


 

 Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. Modernizacja pól rozdzielni 6 kV E1 (nr postępowania: 36/2021).

Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2021r. godz. 1200.

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  >>pobierz<<

 UMOWA PROJEKTU >>pobierz<<

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY >>pobierz<<

 443 Opis. Rewizja 00 >>pobierz<<

443 Pola liniowe Rewizja 00 2020.12.15 >>pobierz<<

443.8.02 Zestawienie materiałów. Rewizja 00 >>pobierz<<

444 Opis. Rewizja 00 >>pobierz<<

444. Pola zasilające Sprzęgłowe  Pom. nap. Rewizja 00. 2020.12.20  >>pobierz<<

444.8.02 Zestawienie materiałów. Rewizja 00 >>pobierz<<

 

dot. przetargu na wybór wykonawcy zadania pn. Modernizacja pól rozdzielni 6 kV E1 (znak postępowania: 36/2021).
 

Zamawiający Energia Euro Park Sp. z o.o. z/s w Mielcu informuje, że wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych do postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. Modernizacja pól rozdzielni 6 kV E1 (znak postępowania: 36/2021), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELSTAR ELECTRIC A. Bygar, 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 71 (NIP 7990001604).


 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.40.2.2021.PKr został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 31.03.2022 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


    

       Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. Modernizacja pól rozdzielni 6 kV E1.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2021r. godz. 1200

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  >>pobierz<<

UMOWA PROJEKTU >>pobierz<<

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY >>pobierz<<

443 Opis. Rewizja 00 >>pobierz<<

443 Pola liniowe Rewizja 00 2020.12.15 >>pobierz<<

443.8.02 Zestawienie materiałów. Rewizja 00 >>pobierz<<

444 Opis. Rewizja 00 >>pobierz<<

444. Pola zasilające Sprzęgłowe  Pom. nap. Rewizja 00. 2020.12.20  >>pobierz<<

444.8.02 Zestawienie materiałów. Rewizja 00 >>pobierz<<

 

    Zamawiający Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700,  informuje, że postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Modernizacja pól rozdzielni 6 kV E1” - znak postępowania: 33/2021, zostało zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wybór wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego dokonany zostanie w nowym postępowaniu przetargowym, które ogłoszone zostanie na platformie hej.mielec.pl oraz na www.eepark.pl do końca października 2021r.

 


    Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. Budowa dwóch linii kablowych ŚN 15 kV relacji stacja GSZ-R1 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 września 2021r. godz. 1200

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  >>pobierz<<

UMOWA PROJEKTU >>pobierz<<

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY >>pobierz<<

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY >>pobierz<<

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ >>pobierz<<

 

      Zamawiający Energia Euro Park Sp. z o.o. z/s w Mielcu informuje, że wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych do postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa dwóch linii kablowych 15 kV relacji GSZ-R1” w formule zaprojektuj i wybuduj (znak postępowania: 32/2021), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta wykonawcy F.H.U. ELMEX Józef Lis (Mielec 39-300, ul. Racławicka 7B, NIP 8171006338). 

 


 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.26.2.2021.JCz został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 30.09.2021 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.


 

 Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

    Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.15.2.2021.JCz został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 30.06.2021 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.


 

Zmiana stawek opłat dla usług dystrybucji energii elektrycznej

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

 • stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
 • stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,
 • stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
 • stawki opłaty mocowej wynoszące:
  • 1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
  • 4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
  • 7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;
  • 10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;
  • 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

Aktualnie obowiązujące stawki opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej dostępne są w zakładce Dla odbiorców-> Taryfa w zakresie dystrybucji


 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

   Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.47.2.2020.MSt1 został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 28.02.2021 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

Zakończenie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energia Euro Park Sp. z o.o.


 

 Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energia Euro Park Sp. z o.o.


 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.17.2.2020.MKi2 został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 30.06.2020 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania od dnia 01.06.2019 r. zmienioną, decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.43.5.2019.JCz "Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej”. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce  „Dla odbiorców”.

 


 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o. 

Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.33.2.2019.JCz został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 30.06.2019 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.16.2.2019.JCz została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Zmiana ta wynika z konieczności dokonania zmian redakcyjnych w treści taryfy ze względu na art. 11b ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571, z późn. zm.) zwaną dalej: „ustawą o rozwiązaniu KDT oraz ze zmianą informacji w sprawie stawki opłaty OZE, jak również w celu dostosowania treści taryfy do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42) oraz ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538) . Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.57.2.2018.JCz został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 31.03.2019 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

Szanowni Klienci,

Informujemy, że Zarząd Energia Euro Park Sp. z o.o. decyzją z dnia 16 maja 2018 roku zatwierdził Standardowy Cennik Energii Elektrycznej.

Zmiana Cennika wynika z czynników niezależnych od Sprzedawcy i została wymuszona znaczną dynamiką uzasadnionych kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Standardowy Cennik Energii Elektrycznej zacznie obowiązywać od dnia 01 czerwca 2018 roku i jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej oraz w siedzibie Energia Euro Park Sp. z  o.o. w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3 w godzinach urzędowania.

 


 

Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania od dnia 01.01.2018 r. zmienioną, w zakresie stawki opłaty OZE, decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.62.3.2017.JCz "Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej”. Zmiana ta wynika z konieczności zastąpienia stawki opłaty OZE, obowiązującej w 2017 r., stawką wynikającą z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 81/2017, z dnia 17 listopada 2017 r., dotyczącej wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce  „Dla odbiorców”.

 


 

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.35.7.2017.JCz z dnia 14 listopada 2017 r. zatwierdził Energii Euro Park Sp. z o.o. Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne art. 47 ust. 4, Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania ww. Taryfę od dnia 01.12.2017 roku.

Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

      Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 marca 2014r. nastąpiło połączenie spółek Energia Euro Park Sp. z o.o. oraz Euro-Energetyka Sp. z o.o.,

 

      Połączenie dokonane zostało w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Euro-Energetyka Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080140, NIP: 817-17-08-649, REGON: 690552200 jako spółki przejmowanej na Energia Euro Park Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432700, NIP 8172172671, REGON 180866889 jako spółkę przejmującą.

 

      W konsekwencji z dniem 31 marca 2014r. na podstawie art. 494 § 1 KSH, Energia Euro Park Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanej spółki i stała się następcą prawnym Euro-Energetyka Sp. z o.o..

 

      Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany kontrahenta w korespondencji i dokumentach wystawianych po dniu 31 marca 2014r.

     


     Z dniem 1 sierpnia 2012 r. Energia Euro Park Sp. z o. o. rozpoczęła działalność zmierzającą do zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Przemysłowej - Euro-Park Mielec.

   Zadaniem naszej firmy jest kontynuowanie działalności na majątku elektroenergetycznym dzierżawionym dotychczas przez Euro-Energetykę Sp. z o. o. w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy infrastruktury technicznej przez jej właściciela. Nowa firma oprócz prowadzenia dostaw energii elektrycznej będzie rozwijać nowe kierunki działalności w zakresie energetyki odnawialnej i kogeneracyjnej, a także działań mających na celu poprawę efektywności poprzez inteligentne sieci energetyczne, nie tylko na terenie strefy ale także na terenie całego kraju.

   Wprowadzamy Państwa w Inny Wymiar Energii ... - poprzez zapewnienie innowacyjności, gwarancji bezpieczeństwa dostaw oraz wdrażanie ekologicznych technologii. Zadaniem firmy będzie podwyższenie standardów jakościowych i ilościowych dostaw energii, budowa najlepszych relacji z odbiorcami, minimalizacja kosztów dystrybucji i zakupu energii. Celem nadrzędnym będzie jednak zapewnienie rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Euro-Park Mielec i samego miasta Mielec wraz z jego mieszkańcami. 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!